การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ วิชาโครงการหัวข้อพิเศษ ปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ได้จัดให้มีการประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 4 ปี) และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ในการดำเนินการของนักศึกษา ในการนี้ ได้รับเกียรติเปิดการประชุมและบรรยาย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ชำนาญรบ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นักศึกษาได้รับเล่มคู่มือในการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งได้มีโอกาสซักถามข้อสงสัย โดยการประชุมสิ้นสุดลงในเวลา 12.30 น.