ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Cacasde Training CDIO

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ชำนาญรบ และ ดร. อารีย์ มยังพงศ์ อาจารย์ปิยพันธ์ สุวรรณเวช อาจารย์พรคิด อั้นขาว เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Cascade Training CDIO โดยวิทยากรจาก Singapore Polytechnic ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 เพื่อนำความรู้ที่ได้ มาพัฒนาหลักสูตรใหม่ของสาขาวิชาระบบสารสนเทศต่อไป