ศึกษาดูงาน Metro System

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ นำโดยอาจารย์เกื้อกูล ตาเย็น อาจารย์พงศกร หิรัญโรจน์ และอาจารย์กฤษฎา เร่งดารา (อาจารย์พิเศษ) จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ในการนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 70 คน ซึ่งได้รับความรู้มากมายจากวิทยากรมากความสามารถ จากบริษัท เมโทรซิสเต็มส์ ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นมาให้ความรู้มากมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีล้ำสมัย อาทิเช่น สื่อการจัดเก็บข้อมูลยุคใหม่ เทคโนโลยีการจัดพิมพ์ทั้ง 2D และ 3D ตลอดจนแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต