เกี่ยวกับสาขาวิชา

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี เราสั่งสมประสบการณ์กว่า 32 ปี ในการจัดการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และก้าวเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โดยมีนักศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2542 โดยผู้ก่อตั้งสาขา และหัวหน้าสาขาวิชาในขณะนั้นคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภฉัตร ศิริเธียร (ตำแหน่งก่อนเกษียณอายุราชการ) และปัจจุบัน เราได้ผลิตบัณฑิตมืออาชีพ เพื่อก้าวออกไปพิสูจน์ฝีมือ และประสบความสำเร็จในหลากหลายองค์กร ไม่ว่าจะเป็นวงการธุรกิจ วงการศึกษา หรือแม้แต่ออกไปดำเนินธุรกิจส่วนตัว

ทำเนียบหัวหน้าสาขาวิชา

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภฉัตร  ศิริเธียร
ดำรงตำแหน่ง ปีการศึกษา 2543 - 2552

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัจจธรรม  สุภาจันทร์
ดำรงตำแหน่ง ปีการศึกษา 2553 - 2554 และ 2557 - 2558

 

 

 

 

อาจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ ธีระเวช
ดำรงตำแหน่ง ปีการศึกษา 2555 - 2556

 

 

 

 

อาจารย์ ดร. สุจิรา ไชยกุสินธุ์
ดำรงตำแหน่ง ปีการศึกษา 2559 - 2560

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์  ชำนาญรบ
หัวหน้าสาขาวิชาคนปัจจุบัน

ทำเนียบอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

 

 

 

อาจารย์ เกื้อกูล  ตาเย็น

 

 

 

 

อาจารย์ ณรงค์ฤทธิ์  ธีระเวช

 

 

 

 

อาจารย์ ปิยพันธ์  สุวรรณเวช

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์  ชำนาญรบ

 

 

 

 

อาจารย์ ดร. อารีย์  มยังพงศ์

ทำเนียบอาจารย์ผู้สอน

 

 

 

 

อาจารย์ เกียรติศักดิ์  ลาภพาณิชยกุล

 

 

 

 

อาจารย์ พงศกร  หิรัญโรจน์

 

 

 

 

อาจารย์ พรคิด  อั้นขาว

 

 

 

 

อาจารย์ ดร. รัตนาวลี  ไม้สัก

 

 

 

 

อาจารย์ ดร. สุจิรา  ไชยกุสินธุ์

 

 

 

 

อาจารย์ สุวิช  ฝอยฝน

ทำเนียบอาจารย์พิเศษ

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภฉัตร  ศิริเธียร