หลักสูตรและการสอน

ปัจจุบันสาขาวิชาระบบสารสนเทศ จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(ระบบสารสนเทศ)
บธ.บ.(ระบบสารเทศ) ปรับปรุง พ.ศ. 2556 โดยแยกออกเป็น 3 กลุ่มวิชา ดังนี้

  1. กลุ่มวิชาพัฒนาซอฟต์แวร์ ศึกษาเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมภาษาซี ภาษาจาวา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สัมมนาการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ
  2. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศึกษาเกี่ยวกับ ภาษาโคบอล โปรแกรมสำนักงานสมัยใหม่ การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สื่อประสม เทคนิคการนำเสนอข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และอัจฉริยภาพทางธุรกิจ
  3. กลุ่มวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ ศึกษาเกี่ยวกับ ระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศในองค์กร การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ สัมมนาทางการจัดการระบบสารสนเทศ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

โดยทั้ง 3 กลุ่มวิชา มีต้องศึกษาทั้งหมด 141 หน่วยกิต ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจำแนกเป็น

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วกิต (ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พลศึกษาและนันทนาการ)
  2. หมวดวิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต (แกนวิชาชีพบริหารธุรกิจ 37 หน่วยกิต วิชาชีพบังคับ 48 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วกิต ตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น)
  3. หมวดวิชาชีพเสรี 6 หน่วยกิต (จากทุกหลักสูตรที่ยังเปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)

โดยเปิดสอนทั้งหมด 4 หลักสูตร

จำแนกตามเวลาที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้

  1. หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 72,000 บาท
  2. หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน ภาคปกติ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 43,000 บาท
  3. หลักสูตร 4 ปี (ภาคสมทบ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ  142,000 บาท
  4. หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน ภาคสมทบ) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 90,000 บาท

แนวทางในการประกอบอาชีพ

นักพัฒนาโปรแกรม, นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน, นักพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการช
Android และ iOS, เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบฐานข้อมูล, เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค,
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสารสนเทศ , นักวิชาการสารสนเทศ