ขอเชิญชวนร่วมประกวดคลิปวีดีโอ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.พระนคร ทุกคน ร่วมแสดงพลังรักษ์พณิชยการพระนคร ด้วยการเข้าร่วมการประกวด คลิปวีดีโอ ประกอบเพลง ภายใต้หัวข้อ “บทเพลงชื่นชอบ…รอบรั้ววังสน” ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ภายในงานฉลองครบรอบ 14 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2562 ซึ่งรางวัลแบ่งออกเป็น รางวัลที่ 1 เงินสด 5000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลที่ 2 เงินสด 3000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ 3 เงินสด 2000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยผู้เข้าประกวดจะสามารถเลือกใช้เพลง ได้ทั้งหมด 4 เพลง ได้แก่ ธิดาวังสน ลาแล้วพณิชยการ อนุสรณ์สุดท้าย นาวาพาณิชย์ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ โดยนักศึกษาจะต้องนำส่งคลิปวิดีโอในรูปแบบ Flash […]

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ วิชาโครงการหัวข้อพิเศษ ปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ได้จัดให้มีการประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 4 ปี) และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ในการดำเนินการของนักศึกษา ในการนี้ ได้รับเกียรติเปิดการประชุมและบรรยาย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ชำนาญรบ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นักศึกษาได้รับเล่มคู่มือในการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งได้มีโอกาสซักถามข้อสงสัย โดยการประชุมสิ้นสุดลงในเวลา 12.30 น.

การฝึกซ้อมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

อันเนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 บัณฑิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศ จึงเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยอย่างตั้งอกตั้งใจ ณ คณะบริหารธุรกิจ ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อเหล่าบัณฑิตอย่างที่สุดมิได้

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Cacasde Training CDIO

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ชำนาญรบ และ ดร. อารีย์ มยังพงศ์ อาจารย์ปิยพันธ์ สุวรรณเวช อาจารย์พรคิด อั้นขาว เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Cascade Training CDIO โดยวิทยากรจาก Singapore Polytechnic ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 เพื่อนำความรู้ที่ได้ มาพัฒนาหลักสูตรใหม่ของสาขาวิชาระบบสารสนเทศต่อไป

ศึกษาดูงาน Metro System

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ นำโดยอาจารย์เกื้อกูล ตาเย็น อาจารย์พงศกร หิรัญโรจน์ และอาจารย์กฤษฎา เร่งดารา (อาจารย์พิเศษ) จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ในการนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 70 คน ซึ่งได้รับความรู้มากมายจากวิทยากรมากความสามารถ จากบริษัท เมโทรซิสเต็มส์ ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นมาให้ความรู้มากมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีล้ำสมัย อาทิเช่น สื่อการจัดเก็บข้อมูลยุคใหม่ เทคโนโลยีการจัดพิมพ์ทั้ง 2D และ 3D ตลอดจนแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต

Copyright © 2019 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ. All rights reserved.